Thứ bảy 21/10/2017 23:13 Đăng nhập   | Liên hệ  | English English

Tọa đàm khoa học: "Vốn xã hội - Tiếp cận mới đối với chính sách công"

21/04/2016 14:48

Sáng 21/4/2016, Khoa Triết học phối hợp cùng các khoa Kinh tế, Chính trị học, Xã hội học tổ chức tọa đàm khoa học với chủ đề: “Vốn xã hội - Tiếp cận mới đối với chính sách công”.

Kết hợp chặt chẽ kinh tế, văn hóa, xã hội với quốc phòng, an ninh trong các chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội

21/04/2016 14:26

Để góp phần bảo đảm quốc phòng, an ninh và xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân trong giai đoạn hiện nay, một trong những nội dung quan trọng được khẳng định trong văn kiện Đại hội XII của Đảng là: “Kết hợp chặt chẽ kinh tế, văn hóa,...

Bảo đảm quyền con người trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế ở Việt Nam hiện nay

19/04/2016 09:17

Tư tưởng Hồ Chí Minh về mối quan hệ giữa dân tộc và giai cấp là một trong những đóng góp xuất sắc của Người vào lý luận cách mạng của chủ nghĩa Mác - Lê-nin. Trong đó, việc xác định đúng đắn vấn đề lợi ích dân tộc, đặt...

Những điểm mới trong Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân năm 2015

13/04/2016 11:46

Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân được Quốc hội khóa XIII, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 25-6-2015, có hiệu lực thi hành từ ngày 01-9-2015. Luật được xây dựng và ban hành nhằm bảo đảm sự phù hợp của Luật...

Hội thảo về chủ đề “Mô hình phát triển kinh tế Hàn Quốc và áp dụng trong bối cảnh Việt Nam”

11/04/2016 15:00

Từ ngày 28/3 đến 01/4/2016, tại phòng Hội thảo tầng 8, nhà A1, Khoa Kinh tế và Khoa Chính trị học đã cùng phối hợp tổ chức chuỗi hội thảo về chủ đề: “Mô hình phát triển kinh tế Hàn Quốc và áp dụng trong bối cảnh Việt nam” với...

Thông tin tóm tắt về những kết luận mới của luận án tiến sĩ: “Chất lượng công tác giáo dục chính trị - tư tưởng cho cán bộ, đảng viên ở đồng bằng sông Cửu Long hiện nay”

09/04/2016 16:48

Sau đây là thông tin tóm tắt về những kết luận mới của luận án tiến sĩ: “Chất lượng công tác giáo dục chính trị - tư tưởng cho cán bộ, đảng viên ở đồng bằng sông Cửu Long hiện nay”:

Những giải pháp nâng cao văn hóa chính trị của cán bộ lãnh đạo nước ta hiện nay

08/04/2016 11:35

Ở Việt Nam hiện nay, nâng cao văn hóa chính trị của người cán bộ lãnh đạo là một điều kiện, một biện pháp quan trọng để nâng cao vai trò lãnh đạo của Đảng và năng lực quản lý của Nhà nước trong sự nghiệp xây dựng và bảo...

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021

06/04/2016 08:36

Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND là sự kiện quan trọng của đất nước, là đợt sinh hoạt chính trị rộng khắp trong các tầng lớp nhân dân; là cơ hội để nhân dân trực tiếp tham gia xây dựng nhà nước pháp quyền XHCN Việt...

Đẩy mạnh cải cách hành chính nhà nước và thực hiện dân chủ nhằm xây dựng, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa

04/04/2016 16:04

Thực hiện Nghị quyết của Đảng, Chính phủ đã ban hành và thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2001-2010, giai đoạn 2011-2020, với hệ thống các giải pháp và mục tiêu cụ thể và đạt nhiều kết quả tích cực. Mối quan...

Giới thiệu sách "Tại sao Mác đúng?"

31/03/2016 17:23

Tác giả: Terry Eagleton. Chỉ đạo dịch, biên tập và xuất bản: GS, TS Tạ Ngọc Tấn. Nhà xuất bản: Chính trị - Hành chính, H.2012. Số trang: 229.

Phát huy dân chủ đại diện trong quá trình bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021

28/03/2016 19:38

Phát triển những quan điểm nền tảng trong Hiến pháp năm 2013, Văn kiện trình Đại hội XII của Đảng khẳng định dân chủ phải được thực hiện đầy đủ, nghiêm túc trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội. Thể chế hoá và nâng cao chất...

Sách: “Quá trình tự đào tạo của cán bộ khoa học trẻ - Từ yêu cầu đến giải pháp”

24/03/2016 11:46

Nhân dịp kỷ niệm 85 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, BCH Đoàn Thanh niên Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp Nhà Xuất bản Lý luận chính trị tổ chức xuất bản và phát hành cuốn sách “Quá trình tự đào tạo...

Một số vấn đề trong xây dựng Đảng về đạo đức theo tư tưởng Hồ Chí Minh

24/03/2016 11:25

Trong công tác xây dựng Đảng, Chủ tịch Hồ Chí Minh đặc biệt chú trọng về xây dựng đạo đức cách mạng. Bởi đạo đức là biểu hiện trực tiếp của tư tưởng, chỉ đạo tư duy và hành động của con người. Xây dựng Đảng, nhất là trong điều...

Thực hành và phát huy dân chủ qua 30 năm đổi mới

18/03/2016 16:21

Dân chủ đã trở thành mục tiêu và động lực của công cuộc đổi mới. Vấn đề dân chủ ngày càng có tầm quan trọng trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế.

Nhân loại hướng tới chủ nghĩa xã hội: Một xu hướng không thể cưỡng lại

11/03/2016 12:21

Tóm tắt: “Trong tương lai xã hội loài người có còn chủ nghĩa xã hội hay không?” Câu hỏi này thực ra không có gì để tranh luận. Vấn đề là, chủ nghĩa tư bản có kiềm chế lâu dài sự tiến bộ của văn minh nhân loại hay không?...