Thứ bảy 21/10/2017 23:16 Đăng nhập   | Liên hệ  | English English

Góp phần tìm hiểu một số vấn đề về phong cách tư duy của Chủ tịch Hồ Chí Minh

14/10/2016 10:26

Ngày 15-5-2016, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Trong đó nêu rõ: phong cách Hồ Chí Minh, phản ánh những giá...

Phụ nữ trí thức trong nghiên cứu, giảng dạy lý luận chính trị

12/10/2016 14:12

Sự tham gia nghiên cứu lý luận chính trị không chỉ khẳng định địa vị của nữ giới trong lĩnh vực chính trị, quản lý lãnh đạo mà còn bảo đảm cho nữ giới bảo vệ quyền của giới mình trong cung cấp luận cứ cho hoạch định đường lối,...

Quán triệt Nghị quyết Đại hội XII của Đảng về công tác lý luận chính trị trong giai đoạn mới

10/10/2016 08:36

Lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc trong Đường cách mệnh dẫn câu nói nổi tiếng của Lênin: "Không có lý luận cách mệnh, thì không có cách mệnh vận động... Chỉ có theo lý luận cách mệnh tiền phong, đảng cách mệnh mới làm nổi trách nhiệm cách mệnh tiền phong"(1)....

Sách mới về: "Báo điện tử: Hiệu quả truyền thông về bạo lực gia đình"

07/10/2016 15:04

Cuốn sách "Báo điện tử: Hiệu quả truyền thông về bạo lực gia đình" được hình thành từ bản luận án Tiến sĩ Xã hội học của TS Phạm Hương Trà, Phó trưởng Khoa Xã hội học – Học viện Báo chí và Tuyên truyền về đề tài “Hiệu quả...

Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo dân tộc bằng văn hóa

04/10/2016 10:34

Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo xã hội trước khi giành được chính quyền. Đảng lãnh đạo bằng ngọn cờ dân tộc, dân chủ, với mục tiêu chính trị trùng hợp với mục tiêu văn hóa của dân tộc và đi tiên phong trong mục tiêu văn hóa ấy.

Giới thiệu sách mới: "Đối ngoại công chúng: Mô hình hoạt động của một số nước lớn trên thế giới và đề xuất đối với Việt Nam"

01/10/2016 10:59

Cuốn sách là kết quả nghiên cứu của nhóm các nhà khoa học do PGS, TS Phạm Minh Sơn, Trưởng khoa Quan hệ Quốc tế, Học viện Báo chí và Tuyên truyền làm chủ nhiệm, được sự tài trợ bởi Quỹ phát triển khoa học và công nghệ quốc gia...

Một số giải pháp phòng, chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong cán bộ, đảng viên hiện nay

28/09/2016 11:09

Một trong những vấn đề bức xúc trong công tác xây dựng đảng hiện nay là tình trạng suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” diễn ra trong một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên và...

Gặp gỡ và giao lưu ra mắt cuốn truyện cực ngắn “Chuyện kể trong thang máy” của PGS,TS Nguyễn Ngọc Oanh

23/09/2016 10:57

Sáng 22/9, tại Phòng họp Hội đồng Nhà A- Đại học Văn hóa Hà Nội đã diễn ra buổi gặp gỡ và giao lưu ra mắt cuốn truyện cực ngắn “Chuyện kể trong thang máy” của PGS,TS Nguyễn Ngọc Oanh, Phó trưởng Khoa Quan hệ Quốc tế, Học viện Báo...

Chủ tịch Hồ Chí Minh với quá trình xác lập mô hình tổ chức thực hiện quyền lực nhà nước kiểu mới ở Việt Nam

20/09/2016 08:57

Sau khi Cách mạng Tháng Tám thành công, Nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ra đời, bằng việc thông qua bản Hiến pháp năm 1946, một mô hình tổ chức thực hiện quyền lực nhà nước khoa học, hợp lý, phù hợp với đặc điểm chính trị của đất...

Về vấn đề đạo đức của cán bộ, đảng viên trong công tác xây dựng Đảng

13/09/2016 15:28

Tác động trực tiếp và mạnh nhất đối với đạo đức của cán bộ, đảng viên chính là mặt trái của quyền lực, khi Đảng đã trở thành Đảng cầm quyền và mặt trái của kinh tế thị trường, hội nhập quốc tế.

Kết luận mới của luận án tiến sĩ: “Đổi mới chương trình phát Thanh thời sự của đài cấp tỉnh ở Việt Nam hiện nay (Khảo sát đài cấp tỉnh khu vực Bắc bộ)

07/09/2016 10:46

1. Tên đề tài: Đổi mới chương trình phát Thanh thời sự của đài cấp tỉnh ở Việt Nam hiện nay (Khảo sát đài cấp tỉnh khu vực Bắc bộ). 2. Ngành/chuyên ngành: Báo chí học 3. Mã số: 62 32 01 01 4. Nghiên cứu sinh: Nguyễn Văn Trường...

“Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra” là dân chủ và thực hành dân chủ

30/08/2016 14:10

Xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân chính là thể hiện tư tưởng “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra” dưới sự lãnh đạo của Đảng và sự quản lý của Nhà nước. Đúng...

Một số luận điểm mới về phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở nước ta hiện nay

29/08/2016 15:58

Tại Hội thảo khoa học quốc gia "Văn kiện Đại hội XII của Đảng: Một số vấn đề lý luận và thực tiễn", GS,TS Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh có bài tham luận với tiêu đề:...

Tuyên ngôn Độc lập - Ý nghĩa lịch sử và giá trị thời đại

26/08/2016 08:54

Những ngày đầu tháng 8-1945, trong lúc tình thế cách mạng vô cùng gấp rút, Hồ Chí Minh lại đang bệnh nặng. Do đã được chuẩn bị từ trước, khi thời cơ đến, cuộc khởi nghĩa vũ trang giành chính quyền của nhân dân cả nước lan nhanh và đã...

Thắng lợi của chủ nghĩa Mác - Lênin và đường lối cách mạng đúng đắn, sáng suốt của Đảng ta

18/08/2016 08:37

Thắng lợi Cách mạng Tháng Tám và sự ra đời của Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa là một trong những sự kiện nổi bật, vĩ đại nhất của cách mạng Việt Nam trong thế kỷ XX, là mốc son chói lọi trong lịch sử mấy nghìn năm...