Thứ sáu 23/02/2018 07:55 Đăng nhập   | Liên hệ  | English English

Một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả giáo dục đạo đức cho sinh viên Việt Nam hiện nay

13/12/2012 14:34

Xây dựng đời sống tinh thần văn minh, tiến bộ với những giá trị đạo đức cao đẹp là một trong những điểm cốt yếu hướng tới sự phát triển bền vững. Đời sống tinh thần bao gồm đạo đức, tư tưởng, giáo dục, khoa học, văn hoá. Đó là...

Dịch vụ công với việc đảm bảo quyền con người ở Việt Nam hiện nay

13/12/2012 14:27

Đại hội XI vừa qua của Đảng ta đã khẳng định Nhà nước cần tăng cường chức năng phục vụ xã hội: “Nhà nước tôn trọng và bảo đảm các quyền con người, quyền công dân; chăm lo hạnh phúc, sự phát triển tự do của mỗi người”(1).

Giải pháp nâng cao năng lực cầm quyền của Đảng Cộng sản Việt Nam trong thời kỳ đổi mới và hội nhập quốc tế

12/12/2012 21:47

Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời là sản phẩm của sự kết hợp tất yếu giữa chủ nghĩa Mác-Lênin với phong trào công nhân và phong trào yêu nước Việt Nam. Lịch sử 82 năm từ khi thành lập và 67 năm liên tục ở vị trí cầm quyền...

Dẫn chương trình tin tức trên sóng phát thanh, truyền hình

11/12/2012 11:43

Người dẫn thông qua công việc dẫn dắt, kết nối mà thể hiện tính chất, nhịp độ của cả chương trình. Người dẫn như dẫn đầu một đoàn người mà những người đi sau sẽ bước theo nhịp chân của người dẫn. Đó là sự gấp gáp, khẩn trương hay...

Xây dựng thương hiệu báo chí trong nền kinh tế thị trường

10/12/2012 16:46

Thực tế đòi hỏi các cơ quan báo chí – với vai trò như những doanh nghiệp, phải có tư duy chiến lược về vấn đề xây dựng và phát triển thương hiệu của mình, nếu muốn tồn tại và phát triển được trong môi trường báo chí ngày một...

Phát huy vai trò của đội ngũ nhà giáo để đổi mới căn bản toàn diện nền giáo dục Việt Nam

10/12/2012 15:16

Sau hơn 25 năm đổi mới, nước ta đã đạt được nhiều thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử. Trong những thành tựu ấy có những thành tựu về giáo dục, đào tạo và góp phần làm nên những thành tựu ấy cũng có phần không nhỏ của...

Hội thảo quốc tế "Truyền thông đại chúng với biến đổi khí hậu tại tiểu vùng sông Mekong: thực tế hay hư cấu"

29/11/2012 16:44

Hội thảo do Học viện Báo chí và Tuyên truyền phối hợp với viện Friedrich Ebert Stiftung (FES, Đức) tổ chức trong hai ngày 29, 30/11 tại Học viện. Tham dự có nhiều đại biểu quốc tế đến từ Trung Quốc, Lào, Campuchia, đại diện của một số cơ quan...

Hội thảo quốc gia “Đạo đức nghề báo trong khai thác và xử lý nguồn tin”

26/10/2012 15:25

Hội thảo do Học viện Báo chí và Tuyên truyền kết hợp với Hội nhà báo Việt Nam tổ chức sáng 11/10/2012 thu hút sự quan tâm của đông đảo các nhà báo, nhà nghiên cứu, lãnh đạo các cơ quan báo chí và đào tạo báo chí trong nước.

Các thành tố quyết định chất lượng đào tạo báo chí truyền thông ở Mỹ

24/09/2012 16:42

Truyền thông đại chúng và các chuyên ngành báo chí là một trong những nhóm ngành được đánh giá có chất lượng đào tạo hàng đầu, với những ưu điểm như: đảm bảo tính thực tế trong đào tạo kỹ năng nghề nghiệp, đồng thời có những bậc học với...

Phác thảo về những phẩm chất cần có của người làm báo Việt Nam hiện nay

24/09/2012 10:07

Trong các bài viết, bài nói chuyện của mình như: “Chống thói ba hoa”1, “Thư gửi lớp học viết báo Huỳnh Thúc Kháng” ngày 9 tháng 6 năm 19492, “Cách viết”3, “Bài nói tại Đại hội lần thứ II Hội Nhà báo Việt Nam” ngày 16 tháng 4 năm 19594,...

Nghiên cứu khoa học

12/09/2012 09:27

Nghiên cứu khoa học