Thứ tư 23/05/2018 20:04 Đăng nhập   | Liên hệ  | English English

Khẳng định và bổ sung vai trò lãnh đạo của Đảng cộng sản Việt Nam trong dự thảo sửa đổi hiến pháp 1992

14/05/2013 15:35

Vấn đề vai trò lãnh đạo của Đảng đối với Nhà nước và xã hội đã liên tục được các bản Hiến pháp Việt Nam khẳng định. Lần này, trong Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 chúng ta tiếp tục khẳng định sự lãnh đạo và cần làm...

Tâm lý tiếp nhận và kỹ năng viết báo thuyết phục công chúng

10/04/2013 21:11

Thực tế cạnh tranh báo chí khốc liệt đang buộc các nhà báo và nhà quản lý báo chí phải đối mặt với những câu hỏi như: công chúng sẽ bị hấp dẫn bởi tác động gì từ các tác phẩm báo chí? Quá trình tiếp nhận của công chúng...

Đạo đức của nhà báo trong quy trình sáng tạo tác phẩm báo chí

10/04/2013 16:20

Tác phẩm báo chí là thuật ngữ dùng để chỉ một sản phẩm tư duy của nhà báo, lấy hiện thực khách quan làm đối tượng nghiên cứu và phản ánh, có hình thức tương ứng với nội dung thông tin. Thuật ngữ tác phẩm báo chí còn sử dụng...

TS, nhà báo Nguyễn Phương Mai: “Chân không đi sao biết mình bị xiềng xích”

29/03/2013 11:25

Nhà báo Nguyễn Phương Mai, 37 tuổi, có bằng tiến sĩ về giao tiếp đa văn hóa (Intercultural Communication) tại ĐH. Utrecht, Hà Lan. Chị là chuyên gia đào tạo về kỹ năng mềm, và giảng dạy môn Đàm phán/ Giao tiếp Đa văn Hóa tại ĐH. Amsterdam, Hà Lan...

NS Nhiếp ảnh Vũ Đức Tân: Đào tạo và bồi dưỡng phóng viên ảnh báo chí giống như công việc đắp đê

31/01/2013 09:21

Những người làm báo Việt Nam đã tự hào về truyền thống ảnh báo chí, đặc biệt là vai trò của người phóng viên ảnh trong hai cuộc kháng chiến giải phóng dân tộc. Tuy nhiên, trong những năm gần đây, ảnh báo chí Việt Nam đang đứng trước một...

Tóm tắt đề tài nghiên cứu khoa học: “Những vấn đề kinh tế chính trị trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt nam hiện nay”

23/01/2013 10:43

Sau đây AJC xin giới thiệu tóm tắt đề tài nghiên cứu khoa học: “Những vấn đề kinh tế chính trị trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt nam hiện nay” do TS. Ngô Văn Lương làm chủ nhiệm được Hội đồng nghiệm thu cơ...

Tóm tắt đề tài “Vận dụng lý luận của chủ nghĩa Mác – Lênin về tính độc lập tương đối của quan hệ sản xuất đối với lực lượng sản xuất ở nước ta hiện nay”

18/01/2013 11:54

AJC xin giới thiệu tóm tắt đề tài nghiên cứu khoa học: “Vận dụng lý luận của chủ nghĩa Mác – Lênin về tính độc lập tương đối của quan hệ sản xuất đối với lực lượng sản xuất ở nước ta hiện nay” do TS. Nguyễn Đức Luận -...

Đề tài cơ sở trọng điểm năm 2012: “Mối quan hệ giữa nhà nước pháp quyền và xã hội dân sự ở Việt Nam hiện nay”

15/01/2013 10:30

Sau đây AJC xin giới thiệu tóm tắt đề tài cơ sở trọng điểm năm 2012 “Mối quan hệ giữa nhà nước pháp quyền và xã hội dân sự ở Việt Nam hiện nay” do PGS.TS. Lưu Văn An – Phó Giám đốc Học viện Báo chí và Tuyên truyền...

Vấn đề phương pháp chính trị trong học thuyết Nho gia

14/01/2013 11:02

Xét về tổng thể, Nho giáo vừa là học thuyết triết học, vừa là học thuyết chính trị - xã hội, đồng thời cũng là học thuyết về đạo đức, nhân luân.

Báo chí: Chống tiêu cực và tự tiêu cực

11/01/2013 00:43

Cũng như các lực lượng khác trong xã hội, báo chí cũng có diễn biến tiêu cực, tham nhũng và cũng là một “mảnh đất lắm người nhiều ma”.Các cơ quan quản lý và bạn đọc đã nhiều lần ghi công chống tiêu cực tham nhũng của báo chí.

Một số hình thức xây dựng thương hiệu báo chí

25/12/2012 15:52

Một tờ báo có thương hiệu là khi tờ báo thu được những lợi ích và giá trị mà thương hiệu đó mang lại. Không chỉ tăng lượng độc giả hay nâng cao số lượng phát hành (tiara), thương hiệu tờ báo còn đem lại sự nhận biết của công...

Đổi mới phương thức thông tin - Nâng cao chất lượng chương trình Giờ cao điểm trên Kênh VOV Giao thông

21/12/2012 10:23

Giờ cao điểm là chương trình nằm trong tổng thể một loạt các chương trình phát sóng trực tiếp của Kênh VOV Giao thông. Với mục đích kết hợp phát thanh giao thông với thông tin thương mại, âm nhạc, giúp kiềm chế tai nạn, ách tắc giao thông đô...

Tự học của sinh viên – yếu tố quan trọng để đổi mới phương pháp giảng dạy

20/12/2012 13:09

Tự học là yếu tố quyết định chất lượng học tập, chất lượng đào tạo, là con đường nhanh chóng đưa sự nghiệp giáo dục nước ta tiến kịp các nước trong khu vực và trên thế giới.

Giải pháp xây dựng và phát triển đội ngũ giảng viên các trường dạy nghề theo Tư tưởng Hồ Chí Minh

19/12/2012 22:51

Sự nghiệp đổi mới, đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước đặt ra yêu cầu cho công tác đào tạo đội ngũ công nhân kỹ thuật đủ về số lượng và đảm bảo về chất lượng. Để có đội ngũ công nhân kỹ thuật đáp ứng yêu...

Quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam về Quốc phòng – An ninh trong giai đoạn hiện nay

18/12/2012 12:33

Quốc phòng là công cuộc giữ nước của một quốc gia, gồm tổng thể các hoạt động đối nội và đối ngoại về quân sự, chính trị, kinh tế, văn hoá, khoa học của Nhà nước và nhân dân để phòng thủ đất nước tạo nên sức mạnh toàn diện,...