Thứ bảy 21/10/2017 23:24 Đăng nhập   | Liên hệ  | English English

Đề tài cơ sở trọng điểm năm 2012: “Mối quan hệ giữa nhà nước pháp quyền và xã hội dân sự ở Việt Nam hiện nay”

15/01/2013 10:30

Sau đây AJC xin giới thiệu tóm tắt đề tài cơ sở trọng điểm năm 2012 “Mối quan hệ giữa nhà nước pháp quyền và xã hội dân sự ở Việt Nam hiện nay” do PGS.TS. Lưu Văn An – Phó Giám đốc Học viện Báo chí và Tuyên truyền...

Vấn đề phương pháp chính trị trong học thuyết Nho gia

14/01/2013 11:02

Xét về tổng thể, Nho giáo vừa là học thuyết triết học, vừa là học thuyết chính trị - xã hội, đồng thời cũng là học thuyết về đạo đức, nhân luân.

Báo chí: Chống tiêu cực và tự tiêu cực

11/01/2013 00:43

Cũng như các lực lượng khác trong xã hội, báo chí cũng có diễn biến tiêu cực, tham nhũng và cũng là một “mảnh đất lắm người nhiều ma”.Các cơ quan quản lý và bạn đọc đã nhiều lần ghi công chống tiêu cực tham nhũng của báo chí.

Một số hình thức xây dựng thương hiệu báo chí

25/12/2012 15:52

Một tờ báo có thương hiệu là khi tờ báo thu được những lợi ích và giá trị mà thương hiệu đó mang lại. Không chỉ tăng lượng độc giả hay nâng cao số lượng phát hành (tiara), thương hiệu tờ báo còn đem lại sự nhận biết của công...

Đổi mới phương thức thông tin - Nâng cao chất lượng chương trình Giờ cao điểm trên Kênh VOV Giao thông

21/12/2012 10:23

Giờ cao điểm là chương trình nằm trong tổng thể một loạt các chương trình phát sóng trực tiếp của Kênh VOV Giao thông. Với mục đích kết hợp phát thanh giao thông với thông tin thương mại, âm nhạc, giúp kiềm chế tai nạn, ách tắc giao thông đô...

Tự học của sinh viên – yếu tố quan trọng để đổi mới phương pháp giảng dạy

20/12/2012 13:09

Tự học là yếu tố quyết định chất lượng học tập, chất lượng đào tạo, là con đường nhanh chóng đưa sự nghiệp giáo dục nước ta tiến kịp các nước trong khu vực và trên thế giới.

Giải pháp xây dựng và phát triển đội ngũ giảng viên các trường dạy nghề theo Tư tưởng Hồ Chí Minh

19/12/2012 22:51

Sự nghiệp đổi mới, đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước đặt ra yêu cầu cho công tác đào tạo đội ngũ công nhân kỹ thuật đủ về số lượng và đảm bảo về chất lượng. Để có đội ngũ công nhân kỹ thuật đáp ứng yêu...

Quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam về Quốc phòng – An ninh trong giai đoạn hiện nay

18/12/2012 12:33

Quốc phòng là công cuộc giữ nước của một quốc gia, gồm tổng thể các hoạt động đối nội và đối ngoại về quân sự, chính trị, kinh tế, văn hoá, khoa học của Nhà nước và nhân dân để phòng thủ đất nước tạo nên sức mạnh toàn diện,...

Một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả giáo dục đạo đức cho sinh viên Việt Nam hiện nay

13/12/2012 14:34

Xây dựng đời sống tinh thần văn minh, tiến bộ với những giá trị đạo đức cao đẹp là một trong những điểm cốt yếu hướng tới sự phát triển bền vững. Đời sống tinh thần bao gồm đạo đức, tư tưởng, giáo dục, khoa học, văn hoá. Đó là...

Dịch vụ công với việc đảm bảo quyền con người ở Việt Nam hiện nay

13/12/2012 14:27

Đại hội XI vừa qua của Đảng ta đã khẳng định Nhà nước cần tăng cường chức năng phục vụ xã hội: “Nhà nước tôn trọng và bảo đảm các quyền con người, quyền công dân; chăm lo hạnh phúc, sự phát triển tự do của mỗi người”(1).

Giải pháp nâng cao năng lực cầm quyền của Đảng Cộng sản Việt Nam trong thời kỳ đổi mới và hội nhập quốc tế

12/12/2012 21:47

Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời là sản phẩm của sự kết hợp tất yếu giữa chủ nghĩa Mác-Lênin với phong trào công nhân và phong trào yêu nước Việt Nam. Lịch sử 82 năm từ khi thành lập và 67 năm liên tục ở vị trí cầm quyền...

Dẫn chương trình tin tức trên sóng phát thanh, truyền hình

11/12/2012 11:43

Người dẫn thông qua công việc dẫn dắt, kết nối mà thể hiện tính chất, nhịp độ của cả chương trình. Người dẫn như dẫn đầu một đoàn người mà những người đi sau sẽ bước theo nhịp chân của người dẫn. Đó là sự gấp gáp, khẩn trương hay...

Xây dựng thương hiệu báo chí trong nền kinh tế thị trường

10/12/2012 16:46

Thực tế đòi hỏi các cơ quan báo chí – với vai trò như những doanh nghiệp, phải có tư duy chiến lược về vấn đề xây dựng và phát triển thương hiệu của mình, nếu muốn tồn tại và phát triển được trong môi trường báo chí ngày một...

Phát huy vai trò của đội ngũ nhà giáo để đổi mới căn bản toàn diện nền giáo dục Việt Nam

10/12/2012 15:16

Sau hơn 25 năm đổi mới, nước ta đã đạt được nhiều thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử. Trong những thành tựu ấy có những thành tựu về giáo dục, đào tạo và góp phần làm nên những thành tựu ấy cũng có phần không nhỏ của...

Hội thảo quốc tế "Truyền thông đại chúng với biến đổi khí hậu tại tiểu vùng sông Mekong: thực tế hay hư cấu"

29/11/2012 16:44

Hội thảo do Học viện Báo chí và Tuyên truyền phối hợp với viện Friedrich Ebert Stiftung (FES, Đức) tổ chức trong hai ngày 29, 30/11 tại Học viện. Tham dự có nhiều đại biểu quốc tế đến từ Trung Quốc, Lào, Campuchia, đại diện của một số cơ quan...