Thứ tư 26/09/2018 22:29 Đăng nhập   | Liên hệ  | English English

V.I.Lênin với sự vận dụng, phát triển chủ nghĩa Mác trong điều kiện lịch sử cụ thể của nước Nga

26/04/2018 17:15

Trang Thông tin điện tử Học viện Báo chí và Tuyên tryền trân trọng giới thiệu bài viết “V.I.Lênin với sự vận dụng, phát triển chủ nghĩa Mác trong điều kiện lịch sử cụ thể của nước Nga” của GS,TS Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch...

Truyền thông chính sách trong các khâu của chu trình chính sách công

20/04/2018 14:11

Truyền thông chính sách đóng vai trò quan trọng đối với mỗi khâu của chu trình chính sách công. Sự tham gia của truyền thông chính sách một mặt đảm bảo cho sự thành công của chính sách, mặt khác giúp cho chính sách ngành một được hoàn thiện hơn....

Công tác quản lý cán bộ: Thực trạng và giải pháp

16/04/2018 12:28

Quản lý cán bộ là một trong những nội dung rất quan trọng trong công tác xây dựng đội ngũ cán bộ của Đảng. Thông qua công tác quản lý cán bộ, Đảng đề ra chủ trương, kế hoạch, biện pháp đào tạo, bồi dưỡng cán bộ được chính xác,...

Ra mắt bộ sách Nghiệp vụ công tác báo chí

10/04/2018 12:41

Hiểu rõ được tầm quan trọng của việc đào tạo, và đào tạo lại cũng như nâng cao hiệu quả nguồn nhân lực ngành báo chí hiện nay đáp ứng yêu cầu của cuộc sách mạng truyền thông, bao gồm đồng bộ hóa đội ngũ nhà báo công nghệ 4.0...

Đổi mới hệ thống tổ chức và hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập góp phần hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa

29/03/2018 11:25

Hiện nay ở nước ta, hệ thống các đơn vị sự nghiệp công lập trong các cơ quan của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội từ Trung ương đến địa phương được tổ chức đa dạng, với nhiều nhiệm vụ và loại hình khác nhau.

Tinh thần “Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản” trong tư tưởng Hồ Chí Minh và đường lối đổi mới của Đảng Cộng sản Việt Nam

21/03/2018 14:04

Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản là tác phẩm lý luận mang tính vạch thời đại và cương lĩnh chính trị đầu tiên của giai cấp vô sản toàn thế giới. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã phát triển những luận điểm cơ bản trong Tuyên ngôn thành những nội...

Tọa đàm khoa học: “Phương pháp nghiên cứu và viết tham luận khoa học”

19/03/2018 14:32

Chiều 15/3, tại Hội trường D nhà A1, Khoa Triết học phối hợp với 3 khoa: Kinh tế, Chủ nghĩa xã hội khoa học và Tư tưởng Hồ Chí Minh đồng tổ chức Tọa đàm khoa học với chủ đề: “Phương pháp nghiên cứu và viết tham luận khoa học”.

Tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức theo tinh thần Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 khóa XII

15/03/2018 13:12

Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 khóa XII thể hiện quan điểm, chủ trương của Đảng ta về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Trong đó, toát lên vấn đề rất quan...

Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản và sự vận dụng sáng tạo của Nguyễn Ái Quốc trong lãnh đạo cách mạng Việt Nam

13/03/2018 20:49

Ngày 24 tháng 2 năm 1848, Tuyên ngôn của Đảng cộng sản - một văn kiện mang tính cương lĩnh, có giá trị lịch sử và tràn đầy sức sống thực tiễn của chủ nghĩa Mác, một tác phẩm lý luận bất hủ do C.Mác và Ph.Ăngghen soạn thảo theo...

Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản với việc định hình chủ nghĩa Mác

05/03/2018 12:00

“Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản” là tác phẩm khoa học xuất sắc, đánh dấu một bước chín muồi về học thuyết, phương pháp luận của C. Mác và Ph. Ăng-ghen; đồng thời, là kết quả kết hợp tư tưởng của C. Mác và Ph. Ăng-ghen với phong trào công...

Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản: Giá trị lý luận và thực tiễn trong thời đại ngày nay

28/02/2018 09:53

Kỷ niệm 170 năm ra đời tác phẩm “Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản” (24/02/1848-24/02/2018), sáng ngày 26/02/2018, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương, Hội đồng Lý luận Trung ương và Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt...

Phương thức quản lý thống nhất, có tính đột phá trong toàn hệ thống Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

26/02/2018 08:51

Là trung tâm quốc gia có chức năng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý cho toàn bộ hệ thống chính trị trong cả nước, thời gian qua, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh đã nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ Đảng, Nhà...

Những phong tục đón Tết cổ truyền phổ biến nhất

09/02/2018 15:53

Tết Nguyên đán là những ngày lễ lớn nhất trong năm của người Việt Nam, gắn liền với những phong tục mang đậm bản sắc văn hoá dân tộc.

Xây dựng Đảng vững mạnh về chính trị - vấn đề quan trọng hàng đầu

01/02/2018 15:57

Đất nước ta đang chào đón một mùa xuân mới cùng dịp kỷ niệm 88 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3-2-1930 / 3-2-2018). Nhìn lại chặng đường đã qua và con đường trước mắt, cùng với niềm tự hào, tin tưởng ở sự lãnh đạo của...

Thông tin khoa học: "Brexit và ảnh hưởng tới nước Anh hiện nay"

28/01/2018 20:18

Chiều 26/1, tại Hội trường D, Khoa Quan hệ quốc tế - Học viện Báo chí và Tuyên truyền phối hợp với Đại sứ quán Anh tại Việt Nam tổ chức Thông tin khoa học với chủ đề “Brexit và ảnh hưởng tới nước Anh hiện nay”.