Thứ tư 26/09/2018 16:17 Đăng nhập   | Liên hệ  | English English

“Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra” là dân chủ và thực hành dân chủ

30/08/2016 14:10

Xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân chính là thể hiện tư tưởng “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra” dưới sự lãnh đạo của Đảng và sự quản lý của Nhà nước. Đúng...

Một số luận điểm mới về phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở nước ta hiện nay

29/08/2016 15:58

Tại Hội thảo khoa học quốc gia "Văn kiện Đại hội XII của Đảng: Một số vấn đề lý luận và thực tiễn", GS,TS Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh có bài tham luận với tiêu đề:...

Tuyên ngôn Độc lập - Ý nghĩa lịch sử và giá trị thời đại

26/08/2016 08:54

Những ngày đầu tháng 8-1945, trong lúc tình thế cách mạng vô cùng gấp rút, Hồ Chí Minh lại đang bệnh nặng. Do đã được chuẩn bị từ trước, khi thời cơ đến, cuộc khởi nghĩa vũ trang giành chính quyền của nhân dân cả nước lan nhanh và đã...

Thắng lợi của chủ nghĩa Mác - Lênin và đường lối cách mạng đúng đắn, sáng suốt của Đảng ta

18/08/2016 08:37

Thắng lợi Cách mạng Tháng Tám và sự ra đời của Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa là một trong những sự kiện nổi bật, vĩ đại nhất của cách mạng Việt Nam trong thế kỷ XX, là mốc son chói lọi trong lịch sử mấy nghìn năm...

Gắn lý luận với thực tiễn trong đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, đảng viên hiện nay

09/08/2016 15:17

Qua 30 năm đổi mới, đội ngũ cán bộ, đảng viên mặc dù tăng về số lượng, nâng cao về chất lượng, nhưng vẫn chưa đáp ứng được yêu cầu phát triển ngày càng cao của đất nước, trong đó có sự yếu kém về lý luận, không sâu sát...

Chủ nghĩa Mác và triết học Mác qua sự đánh giá của các học giả phương Tây

06/08/2016 20:46

Với bản chất cách mạng và khoa học, chủ nghĩa Mác nói chung và triết học Mác nói riêng tiếp tục đồng hành cùng với nhân loại ở thế kỷ XXI. Không ít các học giả tư sản nổi tiếng đã thừa nhận những giá trị ấy của chủ nghĩa...

Thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ trong Đảng theo quan điểm của V.I.Lênin

02/08/2016 14:54

Từ thực tế thăng trầm của các đảng cộng sản khi cầm quyền đã minh chứng rằng: những đảng cộng sản xây dựng mình thành đội tiền phong chiến đấu có tổ chức chặt chẽ sẽ vượt qua mọi khó khăn, thử thách khốc liệt, lãnh đạo cách mạng giành...

Nâng cao đạo đức công vụ của đội ngũ công chức hiện nay

25/07/2016 13:17

Tại Đại hội XI, Đảng xác định một trong ba nội dung lớn để xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam là “Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức trong sạch, có năng lực đáp ứng yêu cầu của tình hình mới...Nâng cao chất lượng đội ngũ...

Củng cố và giữ vững lòng tin chính trị của nhân dân với Đảng

19/07/2016 09:34

Giữ vững lòng tin chính trị của nhân dân với Đảng là mục tiêu phấn đấu của Đảng, cũng là cơ sở để toàn Đảng, toàn dân và toàn quân vững bước dưới sự lãnh đạo của Đảng vượt qua mọi thử thách, xây dựng thành công nước Việt Nam...

Phòng, chống suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên là một yêu cầu bức thiết hiện nay

13/07/2016 14:36

Tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống là nền tảng và động lực tinh thần để phát triển xã hội. Đạo đức là gốc của mỗi con người. Ngay từ khi mới ra đời, Đảng ta đã ý thức sâu sắc về vai trò đặc biệt quan trọng của...

Thông tin kết luận mới của luận án Tiến sĩ: “Xu hướng phát triển thông tin chuyên đề trên báo in Việt Nam hiện nay”

11/07/2016 09:21

Tên đề tài luận án: "Xu hướng phát triển thông tin chuyên đề trên báo in Việt Nam hiện nay" (Khảo sát Chuyên san Hồ sơ sự kiện, Tạp chí Xây dựng Đảng, Báo Lao động cuối tuần, Báo An ninh thế giới giữa tháng- cuối tháng, trong 3 năm,...

Thông tin tóm tắt về những kết luận mới của luận án Tiến sĩ: "Chất lượng giáo dục lý luận chính trị cho sinh viên các trường đại học thể dục thể thao ở nước ta hiện nay"

05/07/2016 17:42

1. Tên đề tài: "Chất lượng giáo dục lý luận chính trị cho sinh viên các trường đại học thể dục thể thao ở nước ta hiện nay" 2. Ngành: Chính trị học. Chuyên ngành: Công tác tư tưởng. 3. Mã số: 62 31 02 01 4. Nghiên cứu sinh:...

Những kết quả tích cực của khóa học đầu tiên áp dụng chuẩn đầu ra về tin học và ngoại ngữ theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo

28/06/2016 14:27

Khoá 32 là khoá đào tạo hệ đại học tập trung 4 năm (2012-2016) có 33 lớp với 1.594 sinh viên. Đây cũng là khóa học đầu tiên nhà trường áp dụng chuẩn đầu ra tin học và ngoại ngữ.

Không ngừng đổi mới chính trị, vì sự phát triển toàn diện, đồng bộ và tiếp tục thành công của sự nghiệp đổi mới

23/06/2016 14:15

Trên phương diện này, lời chỉ dẫn của Chủ tịch Hồ Chí Minh vẫn thời sự: “Không thể nào hạn chế những hoạt động hiện nay và tương lai... trong khuôn khổ dân tộc thuần túy, rằng những hoạt động đó có muôn ngàn sợi dây liên hệ với cuộc...

Đào tạo, bồi dưỡng tại chỗ - Giải pháp thiết thực cập nhật tri thức mới cho đội ngũ Nhà báo

20/06/2016 12:49

Đội ngũ nhà báo Việt Nam ngày càng đông đảo và đang dần thể hiện tính chuyên nghiệp cao trong hoạt động nghề nghiệp báo chí. Để có được một đội ngũ nhà báo chuyên nghiệp, cần bắt đầu từ hoạt động đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí....