Thứ tư 15/08/2018 02:34 Đăng nhập   | Liên hệ  | English English

Đề cương chi tiết học phần các chuyên ngành trình độ tiến sĩ

Thứ ba 02/01/2018 11:38

TT

TÊN NGÀNH/CHUYÊN NGÀNH

XEM CHI TIẾT

1

Triết học

Tại đây

2

Lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam

Tại đây

3

Xây dựng Đảng và chính quyền Nhà nước

Tại đây

4

Công tác tư tưởng

Tại đây

5

Xuất bản

Tại đây

6

Báo chí học

Tại đây

Học viện Báo chí & Tuyên truyền