Thứ tư 26/09/2018 03:54 Đăng nhập   | Liên hệ  | English English

Đề cương chi tiết học phần các chuyên ngành trình độ thạc sĩ

Thứ tư 30/12/2015 11:07

TT

TÊN CHUYÊN NGÀNH

XEM CHI TIẾT

1

Triết học

Tại đây

2

Chủ nghĩa xã hội khoa học

Tại đây

3

Kinh tế chính trị

Tại đây

4

Lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam

Tại đây

5

Xây dựng Đảng và chính quyền Nhà nước

Tại đây

6

Hồ chí Minh học

Tại đây

7

Chính trị học phát triển

8

Quản lý xã hội

9

Quản lý hoạt động tư tưởng - văn hóa

Tại đây

10

Báo chí

Tại đây

11

Quản lý báo chí – truyền thông

Tại đây

12

Phát thanh – Truyền hình

Tại đây

13

Xã hội học

Tại đây

14

Quản lý xuất bản

Tại đây

15

Biên tập xuất bản

Tại đây

16

Quan hệ công chúng chuyên nghiệp

Tại đây

17

Quản trị truyền thông

Tại đây

 18  Quản lý phát thanh, truyền hình và Báo mạng điện tử Tại đây
 19 Quản lý văn hóa, giáo dục và khoa học  Tại đây

Học viện Báo chí & Tuyên truyền