Thứ tư 26/09/2018 03:53 Đăng nhập   | Liên hệ  | English English

Các ngành đào tạo mới năm học 2018 - 2019

Thứ hai 12/02/2018 12:43

TT

TÊN NGÀNH

MÃ NGÀNH

TRÌNH ĐỘ

THỜI GIAN ĐÀO TẠO

THÔNG TIN

1      

Truyền thông đa phương tiện

7320104

Đại học

4 năm

Xem chi tiêt

2      

Quản lý công

7340403

Đại học

4 năm

Xem chi tiêt

3      

Truyền thông đại chúng

7320105

Đại học

4 năm

Xem chi tiêt

4      

Truyền thông quốc tế

7320107

Đại học

4 năm

Xem chi tiêt

5      

Quan hệ quốc tế

83102 06

Thạc sĩ

2 năm

Xem chi tiêt

6   

Quản lý nhà nước


7310205

Đại học

4 năm

Xem chi tiêt

Học viện Báo chí & Tuyên truyền