Thứ tư 26/09/2018 04:49 Đăng nhập   | Liên hệ  | English English

Lịch thi học phần tháng 6 lớp NCS CTTT khóa 22 năm học 2016 - 2017

Thứ ba 23/05/2017 15:20

Học viện Báo chí và Tuyên truyền thông báo lịch thi học phần tháng 6 lớp NCS CTTT khóa 22 năm học 2016 - 2017 cụ thể như sau:

Học viện Báo chí & Tuyên truyền