Thứ tư 15/08/2018 02:32 Đăng nhập   | Liên hệ  | English English

Lịch thi học phần Giáo dục thể chất học kỳ II năm học 2016 - 2017 khóa 35

Thứ tư 18/01/2017 11:00

Học viện Báo chí và Tuyên truyền thông báo lịch thi học phần Giáo dục thể chất học kỳ II năm học 2016 - 2017 khóa 35 cụ thể như sau:

Học viện Báo chí & Tuyên truyền