Thứ tư 26/09/2018 04:42 Đăng nhập   | Liên hệ  | English English

Kế hoạch về việc bố trí lịch học và hội trường môn chung các lớp cao học khóa 23 đợt 1 (2017 - 2019) tại Học viện

Thứ ba 16/05/2017 09:46

Học viện Báo chí và Tuyên truyền thông báo kế hoạch về việc bố trí lịch học và hội trường môn chung các lớp cao học khóa 23 đợt 1 (2017 - 2019) tại Học viện cụ thể như sau:

Học viện Báo chí & Tuyên truyền