Thứ tư 15/08/2018 20:16 Đăng nhập   | Liên hệ  | English English

Thông báo tuyển sinh đại học thứ hai hệ vừa làm vừa học khóa 36B (khóa học 2016 - 2019)

Thứ tư 16/11/2016 16:15

Học viện Báo chí và Tuyên truyền thông báo tuyển sinh đại học thứ hai hệ vừa làm vừa học khóa 36B (khóa học 2016 - 2019) cụ thể như sau;


Học viện Báo chí & Tuyên truyền