Thứ tư 15/08/2018 20:17 Đăng nhập   | Liên hệ  | English English

Quyết định về việc thu hồi bằng tốt nghiệp đại học, bảng điểm và giấy chứng nhận trình độ cao cấp lý luận chính trị

Thứ hai 15/08/2016 09:13

Học viện Báo chí và Tuyên truyền thông báo quyết định về việc thu hồi bằng tốt nghiệp đại học, bảng điểm và giấy chứng nhận trình độ cao cấp lý luận chính trị cụ thể như sau:

Học viện Báo chí & Tuyên truyền