Thứ tư 15/08/2018 02:33 Đăng nhập   | Liên hệ  | English English

Lịch giảng dạy học kỳ II năm học 2017 - 2018 lớp Quản lý hoạt động tư tưởng - văn hóa 36B

Thứ tư 27/12/2017 10:29

Học viện Báo chí và Tuyên truyền thông báo lịch giảng dạy học kỳ II năm học 2017 - 2018 lớp Quản lý hoạt động tư tưởng - văn hóa 36B cụ thể như sau:

Học viện Báo chí & Tuyên truyền