Thứ tư 20/06/2018 06:56 Đăng nhập   | Liên hệ  | English English

Lịch giảng dạy các lớp K37B học kỳ I năm học 2017 - 2018

Thứ sáu 04/08/2017 14:19

Học viện Báo chí và Tuyên truyền thông báo lịch giảng dạy các lớp K37B học kỳ I năm học 2017 - 2018 cụ thể như sau:
Học viện Báo chí & Tuyên truyền