Thứ hai 23/07/2018 18:50 Đăng nhập   | Liên hệ  | English English

Lịch bảo vệ luận văn tốt nghiệp lớp cao học Phát thanh - Truyền hình khóa 18 (2012 - 2014)

Thứ hai 02/02/2015 16:32

Học viện Báo chí và Tuyên truyền thông báo lịch bảo vệ luận văn tốt nghiệp lớp cao học Phát thanh - Truyền hình khóa 18 (2012 - 2014) như sau:

Học viện Báo chí & Tuyên truyền