Thứ sáu 20/04/2018 13:47 Đăng nhập   | Liên hệ  | English English

Hướng dẫn về việc đánh giá môn học trong chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ

Thứ ba 03/03/2015 10:51

Học viện Báo chí và Tuyên truyền thông báo hướng dẫn về việc đánh giá môn học trong chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ như sau:


Học viện Báo chí & Tuyên truyền