Thứ tư 15/08/2018 20:17 Đăng nhập   | Liên hệ  | English English

Hướng dẫn về việc đánh giá môn học trong chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ

Thứ ba 03/03/2015 10:51

Học viện Báo chí và Tuyên truyền thông báo hướng dẫn về việc đánh giá môn học trong chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ như sau:






Học viện Báo chí & Tuyên truyền