Thứ tư 26/09/2018 15:18 Đăng nhập   | Liên hệ  | English English

Thông tin luận án tiến sĩ của nghiên cứu sinh Trần Thị Tùng Lâm

Thứ hai 06/11/2017 09:19

Học viện Báo chí và Tuyên truyền thông tin luận án tiến sĩ của nghiên cứu sinh Trần Thị Tùng Lâm cụ thể như sau:

- Luận án

- Thông tin luận án 

- Bản tóm tắt tiếng Việt

- Bản tóm tắt tiếng Anh

- Tóm tắt tiếng Anh đủ

Học viện Báo chí & Tuyên truyền