Thứ tư 26/09/2018 10:06 Đăng nhập   | Liên hệ  | English English

Thông tin luận án tiến sĩ của nghiên cứu sinh Nguyễn Tiến Vụ, ngành Báo chí học

Thứ sáu 13/10/2017 09:17

AJC trân trọng giới thiệu thông tin luận án tiến sĩ của nghiên cứu sinh Nguyễn Tiến Vụ, ngành Báo chí học

- Toàn văn luận án

- Tóm tắt luận án tiếng Việt

- Tóm tắt luận án Tiếng Anh

- Kết luận mới tiếng Việt

- Kết luận mới Tiếng Anh

Học viện Báo chí & Tuyên truyền