Thứ tư 26/09/2018 04:44 Đăng nhập   | Liên hệ  | English English

Thông tin luận án tiến sĩ của NCS Phạm Thị Oanh

Thứ ba 16/01/2018 15:24

Học viện Báo chí và Tuyên truyền trân trọng giới thiệu thông tin luận án tiến sĩ của NCS Phạm Thị Oanh cụ thể như sau:

- Toàn bộ nội dung Luận án

- Tóm tắt Tiếng Việt

- Tóm tắt Tiếng Anh

- Những kết luận mới của Luận án Tiếng Việt

- Những kết luận mới của Luận án Tiếng Anh


Học viện Báo chí & Tuyên truyền