Chủ nhật 22/07/2018 19:28 Đăng nhập   | Liên hệ  | English English

Thông tin luận án Tiến sĩ của nghiên cứu sinh Đinh Thị Thanh Tâm

Thứ tư 20/12/2017 09:53

Học viện Báo chí và Tuyên truyền trân trọng giới thiệu thông tin luận án Tiến sĩ của nghiên cứu sinh Đinh Thị Thanh Tâm:

- Toàn văn luận án

- Tóm tắt tiếng Việt

- Tóm tắt tiếng Anh

- Tóm tắt kết luận điểm mới tiếng Việt

- Tóm tắt kết luận điểm mới tiếng Anh

Học viện Báo chí & Tuyên truyền