Thứ tư 26/09/2018 15:32 Đăng nhập   | Liên hệ  | English English

Thông tin luận án Tiến sĩ của nghiên cứu sinh Bùi Hải Dương

Thứ hai 13/11/2017 15:10

Học viện Báo chí và Tuyên truyền giới thiệu thông tin luận án Tiến sĩ của nghiên cứu sinh Bùi Hải Dương

- Tóm tắt Luận án tiếng Việt 

- Tóm tắt Luận án tiếng Anh

- Thông tin về kết luận mới tiếng Việt 

- Thông tin về kết luận mới tiếng Anh.

Học viện Báo chí & Tuyên truyền