Thứ tư 15/08/2018 20:16 Đăng nhập   | Liên hệ  | English English

Thông tin luận án Tiến sĩ của NCS Vũ Tuấn Hà

Thứ tư 21/03/2018 09:55

Học viện Báo chí và Tuyên truyền trân trọng giới thiệu thông tin luận án Tiến sĩ của NCS Vũ Tuấn Hà cụ thể như như sau:

-  Toàn văn Luận án

- Tóm tắt đóng góp mới luận án bằng Tiếng Việt

- Tóm tắt đóng góp mới luận án bằng Tiếng Anh.

- Tóm tắt luận án bằng tiếng Việt.

- Tóm tắt luận án bằng tiếng Anh.


Học viện Báo chí & Tuyên truyền