Thứ tư 15/08/2018 02:32 Đăng nhập   | Liên hệ  | English English

Thông tin luận án Tiến sĩ của NCS Dương Văn Mạnh

Thứ sáu 30/03/2018 18:59

Học viện Báo chí và Tuyên truyền trân trọng giới thiệu thông tin luận án Tiến sĩ của NCS Dương Văn Mạnh cụ thể như sau:

- Toàn văn luận án

- Tóm tắt những kết luận mới của luận án bằng tiếng Việt

- Tóm tắt những kết luận mới của luận án bằng tiếng Anh

- Tóm tắt tiếng Anh

- Tóm tắt tiếng Việt

Học viện Báo chí & Tuyên truyền