Thứ sáu 17/08/2018 18:36 Đăng nhập   | Liên hệ  | English English

Thông báo về việc bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Học viện của NCS Trần Thị Tùng Lâm

Thứ tư 15/11/2017 13:24

Học viện Báo chí và Tuyên truyền thông báo về việc bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Học viện của NCS Trần Thị Tùng Lâm cụ thể như sau:

Học viện Báo chí & Tuyên truyền