Thứ bảy 23/06/2018 15:15 Đăng nhập   | Liên hệ  | English English

Thông báo về việc bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Học viện của NCS Trần Thị Thanh Huyền

Thứ sáu 06/10/2017 15:53

Học viện Báo chí và Tuyên truyền thông báo về việc bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Học viện của NCS Trần Thị Thanh Huyền cụ thể như sau:

Học viện Báo chí & Tuyên truyền