Thứ tư 15/08/2018 02:33 Đăng nhập   | Liên hệ  | English English

Thông báo về việc bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Học viện của NCS Phạm Thị Oanh

Thứ sáu 09/02/2018 16:15

Học viện Báo chí và Tuyên truyền thông báo về việc bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Học viện của NCS Phạm Thị Oanh cụ thể như sau:

Học viện Báo chí & Tuyên truyền