Thứ tư 15/08/2018 20:16 Đăng nhập   | Liên hệ  | English English

Thông báo về việc bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Học viện của NCS Nguyễn Văn Thắng

Thứ tư 31/01/2018 16:24

Học viện Báo chí và Tuyên truyền thông báo về việc bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Học viện của NCS Nguyễn Văn Thắng cụ thể như sau:

Học viện Báo chí & Tuyên truyền