Thứ bảy 23/06/2018 09:41 Đăng nhập   | Liên hệ  | English English

Thông báo về việc bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Học viện của NCS Ngô Quang Tuệ

Thứ sáu 09/02/2018 16:09

Học viện Báo chí và Tuyên truyền thông báo về việc bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Học viện của NCS Ngô Quang Tuệ cụ thể như sau:

Học viện Báo chí & Tuyên truyền