Thứ sáu 19/01/2018 16:17 Đăng nhập   | Liên hệ  | English English

Thông báo về việc bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Học viện của NCS Đinh Thị Thanh Tâm

Thứ năm 11/01/2018 15:13

Học viện Báo chí và Tuyên truyền thông báo về việc bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Học viện của NCS Đinh Thị Thanh Tâm cụ thể như sau:

Học viện Báo chí & Tuyên truyền