Thứ sáu 20/04/2018 13:45 Đăng nhập   | Liên hệ  | English English

Lịch thi học phần tháng 5 lớp NCS Báo chí khóa 22 năm học 2016 - 2017

Thứ sáu 28/04/2017 10:45

Học viện Báo chí và Tuyên truyền thông báo lịch thi học phần tháng 5 lớp NCS Báo chí khóa 22 năm học 2016 - 2017 cụ thể như sau:

Học viện Báo chí & Tuyên truyền