Thứ hai 23/04/2018 22:38 Đăng nhập   | Liên hệ  | English English

Lịch sinh hoạt đầu khóa các lớp nghiên cứu sinh khóa 23 (2017 - 2020)

Thứ hai 18/12/2017 15:41

Học viện Báo chí và Tuyên truyền thông báo lịch sinh hoạt đầu khóa các lớp nghiên cứu sinh khóa 23 (2017 - 2020) cụ thể như sau:

Học viện Báo chí & Tuyên truyền