Thứ sáu 17/08/2018 18:36 Đăng nhập   | Liên hệ  | English English

Lịch sinh hoạt đầu khóa các lớp Nghiên cứu sinh khóa 24 (2018 - 2021)

Thứ hai 11/06/2018 15:17

Học viện Báo chí và Tuyên truyền thông báo lịch sinh hoạt đầu khóa các lớp Nghiên cứu sinh khóa 24 (2018 - 2021) cụ thể như sau:

Học viện Báo chí & Tuyên truyền