Thứ tư 15/08/2018 02:32 Đăng nhập   | Liên hệ  | English English

Kế hoạch triệu tập NCS các khóa 17, 18, 19, 20 và 21 của Học viện Báo chí và Tuyên truyền

Thứ năm 28/09/2017 16:23

Học viện Báo chí và Tuyên truyền thông báo kế hoạch triệu tập NCS các khóa 17, 18, 19, 20 và 21 của Học viện cụ thể như sau:


Học viện Báo chí & Tuyên truyền