Thứ năm 19/07/2018 12:15 Đăng nhập   | Liên hệ  | English English

Kế hoạch bảo vệ luận án tiến sĩ cấp cơ sở tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền

Thứ ba 30/01/2018 14:46

Học viện Báo chí và Tuyên truyền thông báo kế hoạch bảo vệ luận án tiến sĩ cấp cơ sở tại Học viện cụ thể như sau:

Học viện Báo chí & Tuyên truyền