Thứ tư 15/08/2018 02:32 Đăng nhập   | Liên hệ  | English English

Kế hoạch bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Học viện của NCS Nguyễn Thị Bích Yến

Thứ năm 21/09/2017 16:28

Học viện Báo chí và Tuyên truyền thông báo kế hoạch bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Học viện của NCS Nguyễn Thị Bích Yến cụ thể như sau:

Học viện Báo chí & Tuyên truyền