Thứ tư 26/09/2018 04:30 Đăng nhập   | Liên hệ  | English English

Kế hoạch bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp cơ sở của NCS Đào Thị Trang

Thứ hai 07/05/2018 15:13

Học viện Báo chí và Tuyên truyền thông báo kế hoạch bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp cơ sở của NCS Đào Thị Trang cụ thể như sau:

Học viện Báo chí & Tuyên truyền