Thứ sáu 25/05/2018 02:45 Đăng nhập   | Liên hệ  | English English

Thông báo về việc hủy kết quả bảo vệ luận văn đào tạo trình độ thạc sĩ

Thứ ba 08/05/2018 16:53

Học viện Báo chí và Tuyên truyền thông báo về việc hủy kết quả bảo vệ luận văn đào tạo trình độ Thạc sĩ cụ thể như sau:

Học viện Báo chí & Tuyên truyền