Thứ ba 14/08/2018 13:26 Đăng nhập   | Liên hệ  | English English

Thông báo về việc hủy kết quả bảo vệ luận văn đào tạo trình độ thạc sĩ

Thứ ba 08/05/2018 16:53

Học viện Báo chí và Tuyên truyền thông báo về việc hủy kết quả bảo vệ luận văn đào tạo trình độ Thạc sĩ cụ thể như sau:

Học viện Báo chí & Tuyên truyền