Thứ sáu 25/05/2018 02:42 Đăng nhập   | Liên hệ  | English English

Thông báo về việc bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Học viện của NCS Vũ Tuấn Hà

Thứ ba 24/04/2018 09:56

Học viện Báo chí và Tuyên truyền thông báo về việc bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Học viện của NCS Vũ Tuấn Hà cụ thể như sau:

Học viện Báo chí & Tuyên truyền