Thứ tư 15/08/2018 05:53 Đăng nhập   | Liên hệ  | English English

Quyết định về việc xóa tên học viên khỏi danh sách các lớp cao học khóa 20.1 (2014-2016)

Thứ năm 31/05/2018 10:03

Học viện Báo chí và Tuyên truyền thông báo quyết định về việc xóa tên học viên khỏi danh sách các lớp cao học khóa 20.1 (2014-2016) cụ thể như sau:


Học viện Báo chí & Tuyên truyền