Chủ nhật 22/07/2018 19:37 Đăng nhập   | Liên hệ  | English English

Quyết định về việc đình chỉ học tập 1 năm đối với học viên cao học

Thứ tư 10/01/2018 09:41

Học viện Báo chí và Tuyên truyền thông báo quyết định về việc đình chỉ học tập 1 năm đối với học viên cao học cụ thể như sau:

Học viện Báo chí & Tuyên truyền