Thứ tư 15/08/2018 02:33 Đăng nhập   | Liên hệ  | English English

Lịch thi học phần các lớp cao học tháng 12 năm 2017

Thứ tư 06/12/2017 12:50

Học viện Báo chí và Tuyên truyền thông báo lịch thi học phần các lớp cao học tháng 12 năm 2017 cụ thể như sau:
Học viện Báo chí & Tuyên truyền