Thứ tư 15/08/2018 05:53 Đăng nhập   | Liên hệ  | English English

Kế hoạch tổ chức tiếp sinh các lớp Cao học khóa 24 đợt 1 năm 2018 - 2020

Thứ năm 31/05/2018 10:13

Học viện Báo chí và Tuyên truyền thông báo kế hoạch tổ chức tiếp sinh các lớp Cao học khóa 24 đợt 1 năm 2018 - 2020 cụ thể như sau:

Học viện Báo chí & Tuyên truyền