Thứ tư 26/09/2018 04:01 Đăng nhập   | Liên hệ  | English English

Kế hoạch tổ chức bảo vệ luận văn tốt nghiệp cho các lớp Cao học khóa 22 (2016 - 2018) tại Học viện Báo chí và Tuyên tryền

Thứ tư 09/05/2018 17:53

Học viện Báo chí và Tuyên truyền thông báo Kế hoạch  tổ chức bảo vệ luận văn tốt nghiệp cho các lớp Cao học khóa 22 (2016 - 2018) tại Học viện Báo chí và Tuyên tryền như sau:
Học viện Báo chí & Tuyên truyền