Thứ tư 15/08/2018 05:53 Đăng nhập   | Liên hệ  | English English

Kế hoạch bố trí hội trường môn chuyên ngành các lớp Cao học khóa 24 đợt 1 năm 2018 - 2020 tại Học viện

Thứ năm 31/05/2018 10:19

Học viện Báo chí và Tuyên truyền thông báo kế hoạch bố trí hội trường môn chuyên ngành các lớp Cao học khóa 24 đợt 1 năm 2018 - 2020 cụ thể như sau:

Học viện Báo chí & Tuyên truyền