Thứ sáu 17/08/2018 18:36 Đăng nhập   | Liên hệ  | English English

Thông báo về việc tổ chức đăng ký học tập theo hệ thống tín chỉ học kỳ II năm học 2017 - 2018 cho sinh viên các lớp khóa 34, 35, 36

Thứ tư 15/11/2017 13:22

Học viện Báo chí và Tuyên truyền thông báo về việc tổ chức đăng ký học tập theo hệ thống tín chỉ học kỳ II năm học 2017 - 2018 cho sinh viên các lớp khóa 34, 35, 36 cụ thể như sau:


- Thời khóa biểu K35

Học viện Báo chí & Tuyên truyền