Thứ tư 26/09/2018 04:39 Đăng nhập   | Liên hệ  | English English

Thông báo về việc tổ chức đăng ký học tập theo hệ thống tín chỉ học kỳ I năm học 2018 - 2019 cho sinh viên các lớp khóa 35, 36, 37

Thứ sáu 11/05/2018 09:42

Học viện Báo chí và Tuyên truyền thông báo về việc tổ chức đăng ký học tập theo hệ thống tín chỉ học kỳ I năm học 2018 - 2019 cho sinh viên các lớp khóa 35, 36, 37 cụ thể như sau:


- Thời khóa biểu K35

- Thời khóa biểu K36

- Thời khóa biểu K37


Học viện Báo chí & Tuyên truyền