Thứ tư 15/08/2018 02:33 Đăng nhập   | Liên hệ  | English English

Thông báo về việc thay đổi ngày thi học phần Tin học ứng dụng các lớp khóa 35

Thứ tư 06/12/2017 08:39

Học viện Báo chí và Tuyên truyền thông báo về việc thay đổi ngày thi học phần Tin học ứng dụng các lớp khóa 35 cụ thể như sau:

Học viện Báo chí & Tuyên truyền