Thứ hai 23/07/2018 18:54 Đăng nhập   | Liên hệ  | English English

Thông báo về việc nộp học phí của sinh viên các lớp đại học chính quy K34 và K36B

Thứ hai 26/03/2018 15:57

Học viện Báo chí và Tuyên truyền thông báo về việc nộp học phí của sinh viên các lớp đại học chính quy K34 và K36B cụ thể như sau:

Học viện Báo chí & Tuyên truyền